Cơ cấu tổ chức

1.  Bí thư chi bộ:

        Cao Thị Hạnh      - Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

 

 2. Phó Bí thư

         Nguyễn Thị Bích Ngân - Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng